Tweet      
nr oferty: 96383 / 2018-11-08
Strona główna
Praca dla informatyków
Stażysta - Informatyk w Oddziale Administracyjnym
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:
Opis stanowiska pracy:


 • Monitorowanie, zapewnienie ciągłości i sprawnego działania systemu teleinformatycznego, sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego w tut. Sądzie,

 • Instalacja i, konfiguracja i utrzymanie desktopowych systemów operacyjnych oraz aplikacji na stacjach roboczych,

 • Instalacja, konfiguracja i utrzymanie urządzeń skanujących, drukujących oraz innych komponentów niezbędnych do pracy użytkownika,

 • Instalacja, aktualizacja, i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych oraz oprogramowania,

 • Bieżąca obsługa systemów IT we współpracy z firmami zewnętrznymi współpracującymi z Sądem.

 • Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu IT, systemów informatycznych i aplikacji. Usuwanie ( w miarę możliwości technicznych) awarii sprzętu komputerowego lub diagnozowanie poważniejszych awarii przed przekazaniem sprzętu do serwisu.

 • Nadzór nad naprawami i konserwacją urządzeń technicznych,

 • Zarzadzanie cyklem życia sprzętu i oprogramowania. Wnioskowanie o zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, opracowywanie specyfikacji na sprzęt informatyczny, współpraca z dostawcami sprzętu/oprogramowania przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych,

 • Wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych,

 • Administrowanie serwerami bazodanowymi Microsoft SQL Serwer 2008/2012 (nadawanie uprawnień, konserwacja i nadzór nad bazami danych, wykonywanie i nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, wykonywanie zapytań w Transact-SQL,

 • Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych,

 • Nadzór i dbanie o zachowanie integralności infrastruktury sieci LAN/WAN, VPN,

 • Wykrywanie i reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych,

 • Dbanie o legalność stosowanego oprogramowania,

 • Planowanie i wykonywanie aktualizacji oprogramowania, w tym nadzór nad aktualizacją zabezpieczeń antywirusowych komputerów stacjonarnych i przenośnych,

 • Zarządzanie stosowanymi w systemach informatycznych środkami uwierzytelnienia, w tym rejestrowania i wyrejestrowania użytkowników oraz dokonywanie zmian uprawnień na podstawie wniosków przygotowanych przez osobę uprawnioną.

 • Diagnoza oraz usuwanie (w miarę możliwości technicznych) problemów związanych z telefonami, współpraca w obszarze łączy telefonicznych,

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej systemu teleinformatycznego i dokumentacji dotyczącej zarządzania systemem teleinformatycznym,

 • Instruktaż pracowników z zakresu podstaw obsługi użytkowanych przez nich programów i sprzętu informatycznego. Nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem,

Wymagania:
II. Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko stażysty.


 • Znajomość systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7 i Windows 10 (instalacja , konfiguracja, wiedza z zakresu wdrażania i zarządzania domeną oraz usługami sieciowymi Windows),

 • Administracja i nadzór nad systemami MS Windows ( wiedza z zakresu wdrażania i zarządzania domeną oraz usługami sieciowymi Windows),

 • Praktyczna znajomość pakietów biurowych Office od wersji 2007 (instalacja, konfiguracja),

 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu administrowania systemami MS Windows Server od wersji 2008,

 • Znajomość administracji i obsługi baz danych Microsoft SQL Sewer 2008/2012,

 • Znajomość podstaw zagadnień z zakresu wirtualizacji ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania VMware

 • Dobra znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Active Directory,

 • Znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,

 • Wiedza z zakresu konfiguracji i zarządzania urządzeniami UTM,

 • Znajomość podstaw budowy, działania i serwisowania sieci komputerowych Lani WAN (np. Cisco, HP),

 • Doświadczenie w zarządzaniu urządzeniami klasy firewall (np. Fortinet),

 • Dobra znajomość podstaw : budowy, obsługi, napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego,

 • Znajomość sprzętu komputerowego, technik i technologii zarządzania bezpieczeństwem informacji w sieciach

 • Ogólna wiedza z zakresu telekomunikacji,

 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną

 • Ogólna wiedza z zakresu polityk bezpieczeństwa systemów informatycznych,

 • Mile widziana znajomość programów Currenda-Sawa, Kurator, ZSRK SAP, Płatnik


III. Wymagania dodatkowe:


 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego,

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość programu Sawa firmy Currenda,

 • umiejętność organizacji pracy,

 • komunikatywność,

 • odporność na stres,

 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,

 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • prezentować wysoki poziom kultury osobistej,

 • doświadczenie w pracy biurowej w sądzie, prokuraturze.


III. Wymagane dokumenty:


 • zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu

 • CV o przebiegu zatrudnienia,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • oświadczenie:


  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  • o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

  • że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,


 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji,


Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 €“ 5 do pobrania ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl, • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminiedo 16 listopada 2018 r.osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:Sąd Rejonowy w Wieliczce


Oddział Administracyjny


ul. Janińska 25


32 - 020 Wieliczkaz dopiskiem: €žKonkurs - Adm.Wi-111-19/18€Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Lista osób zakwalifikowana do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 26 listopada 2018 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce www.wieliczka.sr.gov.pl z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,


Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,


Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Miejsce pracy:
Wieliczka, małopolskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-11-08 - 2018-12-08
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/programista-aplikacji_455243.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: