Tweet      
nr oferty: 92772 / 2018-09-13
Strona główna
Praca dla informatyków
Starszy specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów teleinformatycznych używanych w Departamencie, w tym pełnienie funkcji administratora pomocniczego Systemów Teleinformatycznych "MILNET-Z". Administrowanie bazami danych, w tym zarządzanie uprawnieniami użytkowników i słownikami. Inicjowanie i udział w realizacji zadań związanych ze zmianami programowymi i rozwojem systemów wykorzystywanych w Departamencie oraz jednostkach podporządkowanych Podsekretarzowi Stanu w MON za pośrednictwem Dyrektora DSS.
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu teleinformatycznego zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w MON.
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w Departamencie, w tym przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego oraz prowadzenie ewidencji poświadczeń bezpieczeństwa.
 • Udział w realizacji zadań z zakresu spraw kadrowych dotyczących żołnierzy zawodowych w Departamencie oraz z zakresu szkolenia fizycznego i sportu, w tym opracowywanie rocznego planu szkolenia żołnierzy i monitorowanie jego realizacji.
 • Opracowywanie dokumentów dotyczących zadań mobilizacyjnych i gotowości bojowej w Departamencie.
 • Realizowanie zadań z zakresu uprawnień dostępu do obiektów Ministerstwa, w tym prowadzenie ewidencji kart dostępu i przepustek samochodowych, przygotowywanie wniosków o wydanie, przedłużenie i zmianę uprawnień oraz zdawanie kart dostępu i przepustek samochodowych oraz aktualizowanie w systemie "SEW-online" danych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Departamencie.
 • Udział w sporządzaniu wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w Departamencie.
 • Udział w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji publicznej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o kauzuli "poufne"
 • Znajomość: ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), struktury organizacyjnej MON, decyzji MON w sprawie wprowadzenia do użytku "instrukcji o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowania w resorcie obrony narodowej" w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia, ewidencji ilościowo-jakościowej, przeklasyfikowania i wybrakowania oraz inwentaryzacji
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Miejsce pracy:
  Warszawa, mazowieckie, Polska
  Branża:
  Internet/E-Commerce
  Oferta ważna:
  2018-09-13 - 2018-09-26
  Źródło: praca.pl
  Nasz partner Praca.pl
  Link do oferty: http://www.praca.pl/it-support-analyst-with-german-and-english_332571.html
  E-mail kontaktowy:
  Telefon kontaktowy:
  Osoba kontaktowa: