Tweet      
nr oferty: 83349 / 2018-04-13
Strona główna
Praca dla informatyków
Podinspektor ds. architektury i projektowania systemów informatycznych Wydział Zarządzania Danymi - Biuro Cyfryzacji Miasta
Umiejętności komputerowe:
Programowanie: PHP,
Bazy danych: Oracle,
Opis stanowiska:

Termin składania dokumentów: 27 kwietnia 2018 r.Wymagania:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:Główne odpowiedzialności: • Zapewnienie ciągłości działania oprogramowania wwarstwie aplikacyjnej,

 • Realizacja zadań wzakresie analiz przedwdrożeniowych, projektowania, budowania, wdrażania iintegracji SI realizowanych na potrzeby Urzędu wraz zzapewnieniem ich rozwoju,

 • Konsolidacja usług związanych zwdrażaniem, utrzymaniem irozwojem SI,

 • Udzielanie wsparcia merytorycznego wzakresie SI wtoku realizacji projektów ogólnomiejskich, wtym przygotowywania analiz, prowadzenia prac projektowych, programistycznych iwdrożeniowych,

 • Analizowanie potrzeb iwykonywanie zakupów specjalistycznych aplikacji.


Charakterystyka pracy: • Tworzenie dedykowanych aplikacji woparciu otechnologię PHP lub Phyton,

 • Współpraca zużytkownikami idostawcami systemów informatycznych wrozwoju iutrzymaniu aplikacji oraz udział we wdrażaniu systemów informatycznych,

 • Przygotowywanie iaktualizacja dokumentacji tworzonego oprogramowania,

 • Przygotowywanie szkoleń dla użytkowników,

 • Analiza rynkowych możliwości zaspokojenia stwierdzonych potrzeb informatycznych przez potencjalnych dostawców produktów iusług informatycznych (zapytania ofertowe, konsultacje zdostawcami / wykonawcami) oraz udział wpostępowaniach oudzielenie zamówienia publicznego,

 • Realizacja wyznaczonych zadań projektowych zgodnie zwyznaczoną metodyką realizacji projektów,

 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. baz danych : mysql, postgers, mssql, Oracle, atakże następujących aktów prawnych: rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 12.04.2012 r. wsprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, ustawy zdnia 06.09.2001 r. odostępie do informacji publicznej.


Informacja owarunkach pracy na danym stanowisku:Miejsce pracy:


Praca wbudynku Urzędu oraz poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony wwindy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne wbudynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących, niewidzących iniesłyszących.
Stanowisko pracy:


Stanowisko pracy związane jest zpracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku ipoza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.Wymagania niezbędne:


 • Obywatelstwo polskie - ostanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie zart.11 ust. 2 i3 ustawy zdnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorządowych (Dz. U. z2016 r. poz. 902 zpóźn.zm.),

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych,

 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • Nieposzlakowana opinia,

 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,

 • Wykształcenie wyższe minimum Istopnia,

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej,

 • Pożądane kompetencje: identyfikacja zurzędem, dążenie do rezultatów, sumienność, samodzielność, komunikacja.


Wymagania dodatkowe:


 • Wykształcenie wyższe minimum Istopnia zzakresu informatyki, zarządzania, ekonomii,

 • Powyżej półroczne doświadczenie zawodowe wzakresie narzędzi projektowania izarządzania bazami danych, metod zarządzania projektami informatycznymi, metodyki projektowania systemów informatycznych, wdrożenia systemów informatycznych.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wmiesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wjednostce, wrozumieniu przepisów orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-04-13 - 2018-04-27
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_team_lead_sap_crm_sales_marketing_mazowieckie_20130225_094047
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: