Tweet      
nr oferty: 87403 / 2018-06-13
Strona główna
Praca dla informatyków
Główny specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
Elastyczne godziny pracy;

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • koordynacja współpracy z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w szczególności z UE, jej agencjami oraz z NATO;
 • współpraca z pracownikami Departamentu przy opracowywaniu dokumentów strategicznych, programowych oraz normatywnych z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, UKE, innymi jednostkami administracji rządowej oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Cyfryzacji;
 • monitorowanie implementacji oraz przestrzegania norm, standardów, rekomendacji i decyzji organów Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Monitorowanie stanu realizacji wdrażania postanowień z dokumentów strategicznych;
 • opracowanie i aktualizacja wykazu operatorów usług kluczowych w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r;
 • aktualizowanie dokumentów strategicznych;
 • programowanie działań i projektach szczegółowych związanych z obszarem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP;
 • współpraca z Biurem Ministra Ministerstwa Cyfryzacji przy wykonywaniu obowiązków w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni wynikających dla działu informatyzacja z ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • opiniowanie aktów prawnych i dokumentów rządowych w celu ich zgodności z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • znajomość €žPolityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej€, €žStrategii bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń€;
 • znajomość aktów prawnych, dokumentów strategicznych dot. problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji w Polsce i UE;
 • znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą €žtajne€, NATO Confidencial, UE Confidencial lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • kursy w zakresie kształtowania polityki i strategii cyberbezpieczeństwa
 • specjalistyczne kursy służb ochrony;
 • znajomość norm ISO/IEC serii 27000;
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-06-13 - 2018-06-25
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/inzynier-ds-jakosci-oprogramowania_312966.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: