Tweet      
nr oferty: 83045 / 2018-04-09
Strona główna
Praca dla informatyków
Główny Specjalista – inspektor ds. bezpieczeństwa w Dziale Centrum Certyfikacji Elektronicznej w Departamencie Informatyki
Umiejętności komputerowe:
Internet: DNS,
Opis stanowiska:

Zapraszamy do składania aplikacji iudziału wprocesie rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza organizacja przechodzi obecnie transformację, tak samo, jak cały system ochrony zdrowia. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt będzie miał Fundusz praca wnim to szansa uzyskania unikalnych na rynku pracy wiedzy ikompetencji. Jesteśmy organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy iodpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.


Naszym pracownikom oferujemy: • pracę worganizacji sprawnie zarządzanej iskoncentrowanej na realizacji konkretnych celów izadań;

 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy iszkolenia podnoszące kwalifikacje;

 • możliwość awansu zawodowego;

 • stabilne zatrudnienie na umowę opracę;

 • godne wynagrodzenia - zgodnie zobowiązującymi przepisami wewnętrznymi iZakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych wNFZ;

 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowe zZakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wpostaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, atakże ich dzieci;

 • opiekę pracodawcy iwsparcie związków zawodowych dbających oposzanowanie godności pracownika ibezwzględnie eliminującego wszelkie przejawy patologii inieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.


Kogo szukamy • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;

 • ludzi marzących osukcesie zawodowym;

 • osób owysokim poziomie motywacji osobistej;

 • pracowników zinicjatywą izapałem do pracy;

 • kandydatów wróżnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się wcześniej nabytymi umiejętnościami.


Szczegóły oferty:Wymiar etatu: 1 etat / Główny Specjalista €“ inspektor ds. bezpieczeństwa


Miejsce wykonywania pracy: Warszawa / Centrala NFZ


Główne obowiązki: • nadzór nad wdrażaniem istosowaniem polityk iprocedur bezpieczeństwa;

 • raportowanie zgodnie zprzyjętymi zasadami incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji;

 • dokonywanie bieżącej interpretacji zasad polityk iprocedur bezpieczeństwa iudzielanie wtym zakresie wsparcia pozostałemu personelowi;

 • udział wzewnętrznych grupach roboczych zajmujących się bezpieczeństwem informacji;

 • nadzorowanie imonitorowanie uprawnień użytkowników infrastruktury przyznawanych na polecenie uprawnionych do tej czynności;

 • monitoring online aplikacji iinfrastruktury IT na bazie dedykowanej aplikacji. Bieżąca analiza zapisów zdarzeń (logów) iraportowanie incydentów naruszających bezpieczeństwo;

 • analiza podatności infrastruktury PKI, informowanie przełożonego orezultatach prowadzonych prac;

 • wykonywanie analiz ryzyka wkontekście bezpieczeństwa IT oraz wdrażanie odpowiednich narzędzi / procedur minimalizujących wykryte podatności;

 • współtworzenie iutrzymanie dokumentacji procesowej itechnicznej wymaganej do utrzymania irozwoju Systemu. (instrukcje operacyjne iplany awaryjne, dokumentacja techniczna). Nadzorowanie dokumentacji iprocedur związanych zbezpieczeństwem teleinformatycznym;

 • nadzorowanie wdrażania nowych technologii dla systemów bezpieczeństwa;

 • odpowiedzialność za przeprowadzanie analiz ryzyka dla zasobów IT.

 • prowadzenie stosownych rejestrów realizowanych czynności służbowych;

 • raportowanie przełożonym zdarzeń nadzwyczajnych isytuacji awaryjnych lub wskazujących na możliwość jej wystąpienia wtrybie zgodnym zklasą incydentu;

 • śledzenie rozwoju branży informatycznej wPolsce ina świecie ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania bezpieczeństwem oraz PKI.Oferujemy:

Wymagane dokumenty: • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • podpisany list motywacyjny;

 • podpisane CV;

 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 5 lat pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;

 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
  w jednym z obszarów: administrowania systemami, zarządzania bezpieczeństwem IT, analizy ryzyka, audytu systemów informatycznych;

 • podpisane oświadczenie o treści - €žWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).


Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia zsiedzibą wWarszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i25 ust.1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych Dz. U. z2016 r. poz. 922, zpóźn. zm.).


Informacja ometodach itechnikach naboru: • weryfikacja ofert pod względem formalnym ispełnienia wymagań wskazanych wogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr iSzkoleń;

 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może wszczególności stosować następujące narzędzia itechniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, testwiedzy iumiejętności oraz zadania symulacyjne.


Informacje dodatkowe dotyczące naboru: • Kandydaci proszeni są opodanie numeru telefonu iadresu poczty elektronicznej;

 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani dokolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu onaborze;

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani dokolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub zapomocą poczty elektronicznej oterminie, miejscu iformie przeprowadzenia naboru;

 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą otym informowani.

Wymagania:

Wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane informatyczne lub zzakresu bezpieczeństwa IT


Wymagania konieczne: • minimum 5 lat pracy zawodowej;

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe wjednym zobszarów: administrowania systemami, zarządzania bezpieczeństwem IT, analizy ryzyka, audytu systemów informatycznych;

 • wiedza poparta doświadczeniem zobszaru: technologii irozwiązań zzakresu bezpieczeństwa, testów penetracyjnych imonitoringu systemów, norm metodyk istandardów zobszaru informatyki;

 • znajomość technologii ochrony informacji, wtym wszczególności metod ochrony poufności, integralności idostępności informacji;

 • wiedza wzakresie implementacji norm standardów idobrych praktyk (np. NIST, ISO, COBIT);

 • wiedza poparta doświadczeniem wzakresie identyfikacji, oceny izarządzania bezpieczeństwem;

 • doświadczenia wzakresie monitoringu bezpieczeństwa infrastruktury i/lub systemów;

 • znajomości zabezpieczeń wsystemach informatycznych itechnik ich przełamywania;

 • wiedza poparta doświadczeniem zzakresu zarządzania infrastrukturą opartą na systemach operacyjnych LINUX/UNIX, bazach danych iserwerach aplikacyjnych;

 • znajomość na poziomie administracyjnym systemów Linux; znajomość zasad budowy ifunkcjonowania sieci TCP/IP,

 • umiejętność analitycznego myślenia isyntezy informacji; komunikatywność oraz nastawienie na współpracę;

 • znajomość języka angielskiego wstopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;

 • wysoka kultura osobista, silna motywacja do pracy, zaangażowanie oraz dążenie do rozwoju zawodowego;

 • umiejętność pracy wstresie ipod presją czasu.


Wymagania pożądane: • mile widziane doświadczenie wpracy zoprogramowaniem typu OpenSource wzastosowaniach: serwery WWW, aplikacji ibaz danych, serwery DNS;

 • mile widziane posiadanie jednego zcertyfikatów: CISSP, CISA, CISM, CRISC.

Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-04-09 - 2018-04-23
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_consultant_sap_pm_lodzkie_20130122_094110
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: